G-ERP - Giải pháp ERP toàn cầu cho doanh nghiệp | Chat với khách hàng và tạo CRM lead
Chat với khách hàng, tạo crm lead , gửi tin nhắn cho khách hàng từ crm và gửi nhiều hoặc tất cả tin nhắn cho khách hàng tại CRM
8 tháng 5, 2024 bởi
Administrator
| No comments yet
 

Đặc điểm chính

Chat, tạo crm lead với Zalo khách hàng

Chat, tạo crm lead tại phân hệ CRM tới Zalo khách hàng

Gửi tin nhắn, file cho khách hàng tại bản ghi của CRM

Gửi tin nhắn, file cho khách hàng tại bản ghi của CRM

Danh sách chức năng

Gửi nhiều hoặc tất cả bản ghi của CRM tới Zalo khách hàng

Gửi nhiều hoặc tất cả bản ghi của CRM tới Zalo khách hàng

Chat, tạo crm lead với khách hàng zalo

Chat, tạo crm lead với khách hàng zalo tại chatroom của Odoo

Odoo • Text and Image

Gửi tin nhắn, file cho khách hàng tại bản ghi của CRM

Gửi tin nhắn, file cho khách hàng zalo tại bản ghi của CRM

Odoo • Image and Text

Gửi nhiều hoặc tất cả bản ghi của CRM tới khách hàng zalo

Gửi nhiều hoặc tất cả bản ghi của CRM tới khách hàng zalo

Odoo • Text and Image
trong Blog web
Đăng nhập to leave a comment