G-ERP - Nền tảng ERP toàn cầu cho doanh nghiệp
Chat với khách hàng , tạo mẫu tin nhắn, gửi tin nhắn cho khách hàng từ invoice và gửi nhiều hoặc tất cả tin nhắn cho khách hàng tại invoice
8 tháng 5, 2024 bởi
Administrator
| No comments yet
 

Đặc điểm chính

Chat với khách hàng Zalo tại chatroom của Odoo

Chat với khách hàng Zalo tại chatroom của Odoo

Tạo tin nhắn mẫu

Tạo tin nhắn mẫu

Danh sách chức năng

Gửi tin nhắn mẫu từ phân hệ invoice tới Zalo khách hàng

Gửi tin nhắn mẫu từ phân hệ invoice tới Zalo khách hàng

Gửi nhiều hoặc tất cả tin nhắn cho tất cả khách hàng có invoice tới Zalo khách hàng

Gửi nhiều hoặc tất cả tin nhắn cho tất cả khách hàng có invoice tới Zalo khách hàng

Chat với khách hàng Zalo tại chatroom của Odoo

Chat với khách hàng Zalo tại chatroom của Odoo

Odoo • Text and Image

Tạo tin nhắn mẫu

Tạo tin nhắn mẫu để gửi tại phân hệ invoice tới zalo khách hàng

Odoo • Image and Text

Gửi tin nhắn mẫu từ phân hệ invoice tới Zalo khách hàng

Gửi tin nhắn mẫu từ phân hệ invoice tới Zalo khách hàng

Odoo • Text and Image

Gửi nhiều hoặc tất cả tin nhắn cho tất cả khách hàng có invoice tới Zalo khách hàng

Gửi nhiều hoặc tất cả tin nhắn cho tất cả khách hàng có invoice tới Zalo khách hàng

Odoo • Image and Text
trong Blog web
Đăng nhập to leave a comment